Srf
8.03.2017 - Hegnar.no
Srf
7.03.2017 - Smp.no
Srf
7.03.2017 - Utrop.no
Srf
7.03.2017 - Fredriksstad Blad
Srf
6.03.2017 - Statistisk Sentralbyrå
Srf
4.03.2017 - Dagsavisen
Srf
17.02.2017 - NRK.no
Srf
16.02.2017 - NRK.no
Srf
11.02.2017 - ABC Nyheter
Srf
11.02.2017 - Dagbladet.no